Navigácia

2% pre ZŠ s MŠ Angely Merici

 
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia,
lebo veselého darcu Boh miluje.
 

Na stiahnutie:

Výberové konanie

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,  Uršulínska 3, 811 01 Bratislava

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Angely Merici,

Halenárska 45, 917 01 Trnava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie podľa zákona 390/2011 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Osobitné podmienky:

 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Vítané predpoklady

 • znalosť  a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
 • aktívna znalosť práce s PC
 • znalosť cudzieho svetového jazyka
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
 • vyjadrenie správcu farnosti k osobe uchádzača

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
1. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. doklad  potvrdzujúci dĺžku odbornej pedagogickej praxe
4. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
5. fotokópia o absolvovaní 1. Kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. súpis prípadných realizovaných projektov
8. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
9. súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, ktorý je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášky s dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ZŠaMŠAM“ najneskôr do 28.4.2014 na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava. V prípade osobného doručenia prihlášky vyhlasovateľ určuje termín doručenia dňa 28.4.2014 od 9.00 do 12.00 hodiny. Uchádzači, ktorí splnia uvedené podmienky, budú pozvaní vyhlasovateľom na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 5.5.2014.

V prípade záujmu o získanie bližších informácií sa môžete kontaktovať na tel. čísle 0911 229 355.

V Bratislave dňa 28.3.2014

RNDr. Eva Šimalčíková, sr. Katarína OSU

provinciálna predstavená

Pápež a naša škola:)

Sv.Otec František poďakoval učiteľom katolíckych škôl: TU
„Ďakujem za všetky prejavy blízkosti v súvislosti s výročím. Prosím vás, aby ste sa naďalej za mňa modlili.“ Týmito slovami vyjadril pápež František v tvíte zo 17. marca vďačnosť za gratulácie, prejavy blízkosti a za modlitby v súvislosti s prvým výročím jeho pontifikátu, ktoré si pripomenul 13. marca.
 
Ku gratuláciám sa pripojili aj deti z krúžku Hrajme sa s počítačom, ktoré Svätému Otcovi Františkovi počas krúžku nakreslili obrázky a vytlačené ich spolu s gratulačným listom poslali priamo pápežovi. V liste ho uistili o svojich modlitbách za neho a poprosili o požehnanie pre seba, svojich blízkych i celú školu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
  Halenárska 45, 917 01 Trnava
 • riaditeľňa: 033/55 11 721
  vrátnica: 033/55 11 204
  šk.jedáleň: 033/55 11 303
  Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria