• Oznamy

      • Zbierka školských pomôcok

       Milí rodičia. Na konci leta a začiatkom septembra máte dôležitú úlohu - vychystať Vaše dieťa do školy tak, aby bolo pripravené zdolať všetky nové výzvy. My v Charite máme rovnaké poslanie. 

       Vďaka Zbierke školských pomôcok sa nám už 13 rokov darí napĺňať školské tašky deťom z rodín v zložitej životnej situácii. Vlani sme na Slovensku vyzbierali celkovo 150-tisíc školských pomôcok a prerozdelili ich medzi stovky rodín.

       Vďaka Mestu Trnava a škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa, máme možnosť prihovoriť sa Vám touto cestou a zapojiť Vás do zbierky. Počas nasledujúceho mesiaca môžete zakúpiť školské pomôcky a prinášať ich poverenému zamestnancovi školy. Pomôžete nám vyzbierať čo najviac pomôcok pre deti z Trnavy a okolia, ktoré takúto pomoc potrebujú.

       Čo zakúpiť
       - vodové farby
       - temperové farby
       - farbičky
       - fixky
       - strúhadlá
       - kružidlá
       - pravítka
       - uhlomery
       - farebné papiere
       - kancelársky papier
       - kalkulačky
       - peračníky
       - nožnice

       Komu, kam a kedy pomôcky odovzdať
       Triednemu učiteľovi v triede

       Trvanie zbierky
       Od 26. septembra do 26. októbra 2022

       Ako dopadla Zbierka školských pomôcok na Vašej škole, oznámime na FB stránke Trnavská arcidiecézna charita posledný októbrový týždeň. Sledujte náš FB, aby vám táto informácia neunikla.

       Ďakujeme za Vašu pomoc.

       S úctou,
       Trnavská arcidiecézna charita

        

        

        

      • Uzávierka ulíc 14.09.2022

       Dobrý deň, 

       upozorňujeme na úplnú uzávierku Halenárskej ulice pre dynamickú i statickú dopravu dňa 14.9.2022 od 15:00 do 17:00 hod. - streda (ide teda o čas vyzdvihovania detí zo školy).

       Dôvodom je konanie medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré pôjdu aj po Halenárskej ulici. Dopravu bude riadiť polícia, úplne uzatvorená bude aj Jerichova ulica. Doprava bude obmedzená aj v časti o Štefánikovej ulice.

       Ako alternatívu odporúčame využiť parkovanie v City aréne alebo na parkovisku pri poliklinike, ktoré budú dostupné aj autom, príp. v danom čase využiť alternatívy (peši, na bicykli).

       Ďakujeme za pochopenie.

       Časový harmonogram pretekov.pdf

      • Riaditeľské voľno - 16.09.2022

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45,Trnava, Mgr. Jana Kleimanová, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje na deň 16. september 2022  (piatok)  riaditeľské voľno  pre všetkých žiakov základnej aj materskej školy z prevádzkových dôvodov.

       Žiaci budú v tento deň automaticky odhlásení z obeda v školskej jedálni.

      • Oznam CVČ

       Milí rodičia, dnes sme spustili elektronické prihlasovanie na krúžky a do herne. Svoje deti môžete prihlásiť pomocou edupage (v sekcii komunikácia - prihlasovanie) na krúžky, ktoré budú navštevovať počas roka. Prihlasovanie je možné do 12.9.2022, 12:00.

        

       Zoznam krúžkov :

        

       Pre žiakov 1. stupňa :

       KATECHÉZA DOBRÝ PASTIER (2. Ročník)

       ANGLIČTINA HROU (3. – 4. Ročník)

       ŠPORTOVÝ (1. - 2. Ročník)

       TVORIVÉ DIELNIČKY  (1. – 4. Ročník)

       VÝTVARNÝ (1. – 4. Ročník)

        

       Pre žiakov 1. a 2. stupňa : 

       DRIENKA (1. - 9. Ročník)

       DIVADELNÝ (1. - 9. Ročník)

       GITAROVÝ - začiatočníci ( 3. – 9. Ročník)

       STOLNÝ TENIS (4. - 9. Ročník)

       HÁČKOVANIE (3. - 9. Ročník)

        

       Pre žiakov 2. stupňa :

       BIRMOVKA (9. Ročník)

       SLOVENČINA HROU (5. - 9. Ročník)

       FUTBAL (5. – 9. Ročník)

       BEDMINTON (5. – 9. Ročník)

       ŠKOLSKÝ ČASOPIS (5.- 9. Ročník)

       HERŇA (5. - 9. Ročník)

      • Oznam CVČ

       Vzhľadom na narastajúce ceny energií, tovarov a služieb sa v šk. roku 2022/2023 zvyšujú poplatky za centrum voľného času (CVČ). Výška poplatku CVČ je určená v závislosti od uzavretých zmlúv s obcami a ich finančnou podporou krúžkovej činnosti detí navštevujúcich ZŠ A. Merici, a to nasledovne:

       Poplatok za krúžok aj herňu je 10 €/mesiac pre deti s trvalým bydliskom v obciach:

       Bernolákovo, Dolné Orešany, Opoj, Biely Kostol, Dolné Zelenice, Trnava, Cífer, Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolná Krupá, Malženice, Žlkovce

        

       Poplatok za krúžok aj herňu je 20 €/mesiac pre deti z ostatných obcí :

       V uvedených osobitných prípadoch budú príspevky rodiča v šk. r. 2022/23 v nasledovnej výške:

       1. Krúžok náboženského charakteru – bezplatne
       2. Drienka – folklórny súbor – bezplatne, deti v krúžku prispievajú finančne do občianskeho združenia, pod ktorým je tento súbor zaregistrovaný.
       3. Príspevok neplatí dieťa, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

       Platí sa na bankový účet za obdobie: 

       október - december = 30 €/60 € za každý krúžok, ktorý vaše dieťa navštevuje, do 30. 9. 2022

       január - jún = 60 €/120 € za každý krúžok, ktorý vaše dieťa navštevuje, do 15. 1. 2023.
       v zmysle záväzku, ktorý ste podpísali pri prihlásení dieťaťa do záujmového útvaru.

        K tomu je potrebné prihlásiť sa na školskej webovej stránke prihlasovacími údajmi, ktoré ste dostali e-mailom a v menu zvoliť komunikácia - platby. Na tomto mieste nájdete prehľad všetkých platieb, ktoré je potrebné vykonať, ale aj platieb, ktoré ste už zrealizovali (ŠKD, školská jedáleň, CVČ). Pri každom predpise platby je uvedené číslo bankového účtu, ktoré zadáte pri platbe v internet bankingu alebo pri prevode, či vklade v banke. Pri platbe, prosím, používajte vždy správny variabilný symbol (bude Vám pridelený po spracovaní žiadostí do CVČ), ako aj správne číslo účtu uvedené pri konkrétnom poplatku.

       Platbu je treba uhradiť od 30. 9. 2022, prevodom alebo vkladom na účet.

       HERŇA je pre každého žiaka 2. stupňa.

      • Školský klub detí

       Vážení rodičia!
       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa zvyšuje od 1.9. 2022 poplatok za ŠKD
       na 20€ / mesiac. Za september treba poplatok uhradiť do 8.9. 2022, na ďalšie mesiace vždy
       15. dňu predchádzajúceho mesiaca (napr.za október do 15.9. 2022).

      • Otvorenie školského roka 2022/2023

       Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Angely Merici v
       Trnave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk.
       roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9. 2022 o 8:00 na školskom
       dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach cez školský rozhlas.

       Bližšie informácie o organizácii  prvého školského týždňa v prílohe 
       a prostredníctvom triednych učiteľov na Edupage.

      • Nárok na poskytnutie dotácie na stravu.

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona o dotáciách pre materskú a základnú školu.
        

       Základná škola :

       - deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v
       zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných
       príjmov, poberatelia dôchodkov),majú nárok na dotáciu na stravu - rodič dokladá novým
       čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu na stuahnutie TU.
       Rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume
       70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa
       zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).
       Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný!

       - deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej
       dochádzky), má nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil
       nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

       Čestné vyhlásenie sa dokladať nemusí.

       Deti z Ukrajiny
       Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. Čestné vyhlásenie
       v Ukrajinskom jazyku na stiahnutie TU.
        

       Materská škola :

       - dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ,
       ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné
       predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu,
       ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

       POZOR!
       Ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je
       povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu
       poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene.

      • Školská jedáleň

       Zápisný list na stravovanie v školskej jedálni je potrebné vyplniť do 26. augusta 2022
       elektronicky TU (je potrebné byť prihlásený).
       Na to, aby bol žiak prihlásený na stravovanie v ŠJ je potrebné do 30. augusta 2022 uhradiť
       poplatok. V opačnom prípade prihláška bez vykonanej platby nie je platná.
       Poplatok sa zobrazí v sekcií Komunikácia – platby do 48 hodín po vyplnení prihlášky. Nájdete
       tam taktiež všetky platobné informácie (číslo účtu, spôsob platby, VS,...)
        
       Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako v predchádzajúcom školskom roku.
        
       (Rodičia žiakov 1. ročníka:)
       Prihlasovacie údaje Vám budú zaslané 22.08.2022.
        
       Diétne stravovanie bude umožnené nosením stravy v obedároch iba deťmi do priestorov ŠJ.
       Vstup rodičov do priestorov ŠJ nebude možný.

      • Otvorenie e-shopu

       Dobrý deň,

       radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

       Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsamtt/

        

       Objednávanie je už spustené a bude možné až do 26.6. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

       Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

        

       S pozdravom a prianím krásneho dňa

       vedenie školy

      • Prihláška do ŠKD

       Prihlášku do Školského klubu detí pre šk. rok 2022/2023 nájdete TU. Prihlášky môžete podať do 13. mája 2022 (vrátane) na informáciach školy. Termín podania prihlášok je predĺžený do 20. mája 2022 (týka sa aj budúcich prvákov), po tomto termíne nemusí byť prihláška akceptovaná.

      • Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023

       Vedenie materskej školy ako súčasti Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45 Trnava po dohode so zriaďovateľom oznamuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 541/2021 Z. z. Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR o materskej škole, že prijímanie detí  uskutoční od 01.05.2022 do 31.05.2022.       

       Písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2022/2023 je možné podávať osobne v dňoch

        

        10. mája a 11. mája 2022 v čase od 14.00 do 18.00 hod.

        

       v budove základnej školy. Prosíme, aby ste prišli aj so svojím dieťaťom.


       K zápisu je potrebné priniesť:

       • Vypísanú a vytlačenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (Elektronický formulár pre MŠ bude aktívny od 2.5.2022) TU. Vyplnením písomného vyhlásenia TU je na žiadosti postačujúci podpis iba jedného zákonného zástupcu a rozhodnutie sa teda doručí iba tomuto jednému zákonnému zástupcovi. V opačnom prípade je potrebné podpísať žiadosť oboma rodičmi. Údaje vypĺňajte dôsledne na základe oficiálnych dokumentov (rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a pod.) a dodržiavajte správnu diakritiku (dĺžne, mäkčene a pod.). Do poznámky uveďte materskú školu/školy, do ktorých ste ešte podali žiadosť. Pomôže nám to žiadosti efektívnejšie zadministrovať.

       Formulár v printovej podobe je na vyžiadanie v materskej škole.

       • Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. (Potvrdenie je súčasťou elektronického formulára žiadosti. Pediater pečiatkou a podpisom potvrdí údaje a doplní tiež potvrdenie o spôsobilosti absolvovať vzdelávanie v materskej škole.
       • Krstný list alebo pamiatku o krste.
       • Vyplnený dotazník pre zákonných zástupcov. Na stiahnutie TU
       • Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu z dôvodu kontroly údajov).
       • Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnej spôsobilosti predloží aj:
       • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
       • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

       Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie dieťaťa so ŠVVP:

       • do bežnej materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
       • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).


       V prípade, že nemôžete doručiť žiadosť osobne, môžete všetky náležitosti doručiť:

       • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Halenárska 45, 917 01 Trnava
       • elektronicky: e-schránkou, e-mailom na: materskaskola@americi.sk  


       Podmienky prijímania detí do materskej školy:

       • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa alebo dosiahlo šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania).


       Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, sú v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú po prerokovaní v pedagogickej rade a po dohode so zriaďovateľom určené ostatné podmienky prijímania:

       • Deti, ktoré nedovŕšia do 31. 8. vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.
       • Individuálna situácia dieťaťa, ktorej posúdenie je v kompetencii vedenia školy.
       • Deti, ktoré majú v MŠ alebo ZŠ Angely Merici súrodencov.
       • Ostatné deti podľa veku, v závislosti od voľnej kapacity.


       Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude vydané do 30. júna 2022.


       Upozornenie: MŠ pri ZŠ Angely Merici má len dve triedy. Z tohto dôvodu je počet detí, ktoré môžeme prijať veľmi obmedzený, preto odporúčame rodičom, aby zapísali svoje dieťa aj do inej MŠ.                                                  Mgr. Jana Kleimanová                  PaedDr. Viktória Malovcová, DiS                                         riaditeľka ZŠ s MŠ                              zást. riad. pre MŠ      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45,Trnava, Mgr. Jana Kleimanová, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach  o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 6. mája 2022  (piatok)  riaditeľské voľno  pre všetkých žiakov z organizačných dôvodov – metodický deň učiteľov.

       Žiaci budú v tento deň automaticky odhlásení z obeda v školskej jedálni.

       Mgr. Jana Kleimanová - riaditeľka školy

      • Zber papiera

       Vážení rodičia, milí žiaci!

       Počas mesiacov marec a apríl ste sa mohli pripravovať  na školský zber papiera odkladaním novín, časopisov, letákov..., tak ako Vám bolo oznámené.

       V týždni od 2. mája do 6. mája 2022  by sme chceli po niekoľkoročnej prestávke obnoviť tradíciu zberu papiera.  Zber sa uskutoční na školskom dvore, kde bude umiestnený kontajner a prístup bude bočným vchodom cez zelenú bránu smerom z Dolnopotočnej cez školské parkovisko.

       Vzhľadom na obmedzený prístup a priestor na školskom dvore sme vypracovali harmonogram odovzdávania papiera, aby každý mohol bezpečne, bez väčších komplikácií odovzdať papier.

       Prosíme Vás o dodržanie termínu vyhradeného pre žiakov tried. Naša vzájomná spolupráca a výsledok tejto akcie ovplyvní jej organizovanie v budúcnosti.

       Zbierať a preberať sa bude len papier zviazaný. Kartónové obaly a väzby kníh sa preberať nebudú.

       Zberový papier patrí medzi významné druhotné suroviny, ktorý je možné opätovne spracovať. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu.

       Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na buničinu (celulózu). Zároveň sa šetrí energia a neznečisťuje sa voda, pretože pri výrobe papiera z druhotných surovín spotreba vody a energie predstavuje zlomok oproti výrobe papiera z primárnej suroviny. Jedna tona zberového papiera môže nahradiť až 4 m3 drevnej hmoty alebo 110 ton zberového papiera nahradí drevo z 1 hektára cca 80-ročného lesa.

        

       Veríme, že aj my týmto spôsobom ochránime naše lesy a stromy.

       Víťazné kolektívy budú odmenené.

       Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

       Vedenie ZŠ s MŠ A. Merici

      • Fotosúťaž

       Naši žiaci sa zapojili do fotosúťaže s témou Mier za stolom. Hlasovanie prebieha od 1.4. do 12.4. do 10:00 hod. Môžete ich podporiť v súťaži svojim laikom pod fotkou a zdieľaním. Ďakujemee :)

       Hlasovanie

      • Informácie k zápisu budúcich prvákov

       Milí rodičia budúcich prvákov,

       zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 7.4. a 8.4. 2022.

       V najbližších dňoch dostanete mailom presnú informáciu o dátume a čase zápisu Vášho dieťaťa.

       Prosíme o dodržanie Vám prideleného času z dôvodu plynulého zápisu.

        

       Vedenie ZŠ s MŠ Angely Merici

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Angely Merici
   • sekretariat@americi.sk
   • 033/ 202 02 60 - informácie
   • Halenárska 45, 917 01 Trnava 917 01 Trnava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje